Nyinflyttad?

Välkommen till Irsta och Samfällighetsföreningen Brynhild!

Styrelsen för Brynhilds Samfällighetsförening hälsar Dig och din familj välkommen till Irsta Vi hoppas att du ska trivas i området och med dina nya grannar. Genom Ditt husköp har du även blivit medlem i Samfällighetsföreningen Brynhild.

Området byggdes 1980-1982 av ASEA till förmån för anställda inom företaget. Området består av 261 fastigheter bestående av 68 radhus och 193 friliggande enfamiljshus.

I området byggdes då också en gemensamhetslokal som fick namnet ”Allas Hus” och som finns på Guttorms väg 45.

Samfälligheten

Samfälligheten är en förening med stadgar, styrelse och årsstämma. Föreningen bildades vid en anläggningsförrättning år 1982. Ingående anläggningar och andelstal för kostnadsfördelning regleras i denna förrättning.
Verksamheten regleras av föreningens stadgar. Dessa är upprättade enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. I stadgarna framgår det bl.a. vad föreningen förvaltar, styrelsens sammansättning, när årsstämma ska äga rum.
Några exempel på vad som ingår i samfälligheten och som föreningen ska förvalta är gemensamhetslokalen, vägar, grönytor och lekparker och belysningsstolpar inom området. Detta har beteckningen GA1.

Radhusens garagelängor ingår också i gemensamhetsanläggningar som har beteckningen GA 2 för Gunnars, Brynhilds och Guttorms väg och GA 3 för Krakas väg.

För skötsel och underhåll av samfällighetens anläggningar ansvarar samfällighetsföreningens styrelse. Styrelsen väljs vid årsstämman av föreningens medlemmar.
Årsstämman äger rum en gång om året, före mars månads utgång. Det är vid stämman du kan påverka verksamheten, t.ex. att framföra förslag, genom att före den 15 februari lämna motion till stämman och framförallt att aktivt deltaga vid årsstämman.

Styrelsen

Styrelsen väljs av stämman. Förteckning över styrelsens sammansättning samt ansvars- och arbetsfördelningen inom styrelsen hittar du här.
Om du har någon fråga eller förslag som gäller samfälligheten är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller maila.

Gemensam egendom

När samfälligheten bildades fattades ett anläggningsbeslut som fastställer samfällighetens verksamhetsområde. Det vill säga hur vi skall sköta om de gemensamt ägda tillgångarna.
Dessa är: vägar inkl. gatubelysning inom området (ej Sigurds Rings gata som sköts av Västerås Stad), Allas Hus, lekplatser och gemensamma gräsytor.

Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av samfällighetens tillgångar. Kostnaderna ör samfällighetens skötsel finansieras med avgifter från andelsägarna.

Avgifter till Samfälligheten

Avgiften till samfälligheten täcker kostnader för skötsel och underhåll av de gemensamma anläggningarna.
I april varje år får alla fastighetsägare en faktura på den av stämman fastställda avgiften till samfälligheten.

För radhusen kommer ytterligare två inbetalningar varje år, en i februari och en i september. Dessa avser underhåll av de gemensamma ytorna på radhusen (tak mm.) samt de tillhörande garagelängorna. 

Biltrafik och parkering

Inom området råder en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Tyvärr så finns det många som missköter sig och kör betydligt fortare på våra gator där det ofta finns lekande barn.

Parkeringen vid Allas Hus är endast avsedd för besökande till lokalen och det är förbjudet att använda den som parkering för husvagnar och långtidsparkerade bilar.

Grovsopor

Det finns ingen hämtning av grovsopor. Bortforsling av andra grovsopor måste göras av hushållen själva.
Närmaste inlämningsställe för grovsopor är Återbruket på Hälla.

Öppettider för Återbruket hittar du här

Återvinning

Återvinning av t.ex. plast, kartong och tidningar kan göras vid svängen där Asarnas väg möter Sigurd Rings gata (se bild).